Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα και την επιστήμη, τις εξελίξεις στην εκπαίδευση στελεχών σε θέματα Ρομποτικής και Βιομηχανικών Αυτοματισμών και τις ανάγκες τους στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων ελληνικών και ξένων Α.Ε.Ι. και την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου και της λειτουργίας του προγράμματος στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών, που περιγράφονται στη συνέχεια με πλαίσιο αναφοράς το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:

(α) Μαθήματα κορμού. Είναι συνολικά τέσσερα (4) μαθήματα, που διαμορφώνουν το υπόβαθρο του προγράμματος ειδίκευσης στη Ρομποτική. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 7,5 μονάδες ECTS.

(β) Μαθήματα κατεύθυνσης. Είναι τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Κάθε μάθημα  κατεύθυνσης ισοδυναμεί με 7,5 μονάδες ECTS.

(γ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία. Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικά στο τελευταίο (τρίτο ή πέμπτο για τους φοιτητές πλήρους ή μερικής φοίτησης, αντίστοιχα) εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS.

Τα μαθήματα ανά εξάμηνο, με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν, φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΩΔ ΔΜ
Ρ101 Ενσωματωμένα Συστήματα ΥΠ 3 7,5
Ρ102 Εισαγωγή στη Ρομποτική και τα Αυτόματα Συστήματα ΥΠ 3 7,5
Ρ103 Σχεδίαση και Προσομοίωση Ρομποτικών Συστημάτων ΥΠ 3 7,5
Ρ104 Ρομποτική Όραση ΥΠ 3 7,5
Σύνολο 12 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ :

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΩΔ ΔΜ
Ρ201 Αυτόνομα Ρομποτικά Συστήματα ΥΠ 3 7,5
Ρ202 Μηχανική Ευφυία ΥΠ 3 7,5
Ρ203 Συστήματα Επεξεργασίας Υψηλών Επιδόσεων (FPGAs, DSPs, GPUs) ΥΠ 3 7,5
Ρ204 Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών ΥΠ 3 7,5
Σύνολο 12 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ :

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος   ΩΔ ΔΜ
Ρ301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΥΠ 30
Σύνολο 30
ΥΠ :  Μαθήματα υποχρεωτικά ΩΔ :  Ώρες Διδασκαλίας
ΔΜ:  Διδακτικές Μονάδες :

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα των μαθημάτων.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον Οδηγό Σπουδών