ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Ρομποτικής στη συνεδρίασή της 3/16-10-2019 ενέκρινε τον Πίνακα των φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο Απόσπασμα της εν λόγω απόφασης σ’ αυτόν τον σύνδεσμο.