ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΥΚΛΟ 2020-2021

Καλούνται οι φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής να ενημερωθούν για τις αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών, που έγιναν με βάση την αναρτημένη λίστα και τις προτιμήσεις που καταγράφηκαν.
Οι φοιτητές που αναλαμβάνουν θέμα, καλούνται να επικοινωνήσουν με τους επιβλέποντες καθηγητές, ώστε να λάβουν οδηγίες εγκαίρως για την έναρξη της εκπόνησης του θέματος. Ο χρόνος εκπόνησης είναι τυπικά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Παράταση δίνεται μόνον με εισήγηση του επιβλέποντα, εφόσον συντρέχουν τεκμηριωμένοι λόγοι.
Επισυνάπτεται ο κατάλογος των αναθέσεων.