Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός σπουδών


Αντικείμενο Σπουδών.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ρομποτική» (MSc in Robotics), σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 2966/07-09-2016 απόφασης του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ρομποτική») (ΦΕΚ 2944/16-9-2016) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 «Θεσµικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές».

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ρομποτικής είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη θεωρία και πράξη των ρομποτικών συστημάτων, όπως αυτά μελετώνται στην έρευνα και εφαρμόζονται στη Βιομηχανία. Σκοποί του προγράμματος είναι:

(α) Η παροχή ολοκληρωμένου γενικού και διεπιστημονικού υποβάθρου στα ρομποτικά συστήματα, που να εξασφαλίζει τη δυνατότητα της επαγγελματικής απασχόλησης στον τομέα της ρομποτικής, στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον.

(β) Η εμβάθυνση στις σύγχρονες συναφείς τεχνολογίες και θεωρίες, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικά προβλήματα.

(γ) Η παροχή υψηλού επιπέδου ειδικών γνώσεων, στους βασικούς τομείς της ρομποτικής (ρομποτικούς αισθητήρες, κίνηση, αυτονομία, νοημοσύνη και έλεγχο), που θα επιτρέψουν στους απόφοιτους να εργαστούν σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό ή βιομηχανικό περιβάλλον.

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τα επιστημονικά θεμέλια, τις γνώσεις και τις μεθόδους με τις οποίες σχεδιάζονται και λειτουργούν οι ρομποτικοί αυτοματισμοί στη βιομηχανία και μελετώνται στην έρευνα, ώστε οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου βιομηχανικού και ερευνητικού περιβάλλοντος.

Διάρκεια Σπουδών

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια επεκτείνεται κατά δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται στα προβλεπόμενα τρία εξάμηνα. Σε περίπτωση οφειλής μαθημάτων ή καθυστέρησης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, μπορεί να δοθεί παράταση του χρόνου φοίτησης μέχρι δώδεκα μήνες, που θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. μετά από εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή του μεταπτυχιακού φοιτητή. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί επίσης να χορηγήσει αναστολή της φοίτησης, διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών.