Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 20. Η τελική επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και με βάση τη σειρά κατάταξής τους σε πίνακα επιτυχόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Ένας κάτοχος υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. σε αντικείμενο σχετικό με αυτό του Π.Μ.Σ. και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους, γίνονται δεκτοί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3685 και εγγράφονται αυτόματα στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, κατόπιν αιτήσεώς τους.