Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Υποψήφιοι φοιτητές


Κατηγορίες υποψηφίων – προϋποθέσεις συμμετοχής

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφούς ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Δεκτοί γίνονται επίσης και όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης συναφούς ειδικότητας, ακόμη κι εάν το βασικό τους πτυχίο δεν είναι συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο της Ρομποτικής. Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, αναφέρονται ως συναφείς ειδικότητες οι ακόλουθες: Μηχανικοί ειδικοτήτων Πληροφορικής, Υπολογιστών, Δικτύων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Αυτοματισμού, Μηχανολόγων και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών.
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία (βλέπε λεπτομέρειες στον Κανονισμό Σπουδών)
Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Διαδικασία εισαγωγής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά και σε εκτυπωμένη μορφή, (έντυπη αίτηση διαθέτει και η Γραμματεία). Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: έντυπη αίτηση, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εάν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού), πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος, δύο συστατικές επιστολές (πρότυπο συστατικής επιστολής), επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν), αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν), βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές, αντίγραφο διπλωματικής εργασίας.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται από την επιτροπή επιλογής, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο του Κανονισμού Σπουδών.

Δίδακτρα και ισχύουσες μειώσεις

Τα δίδακτρα ορίζονται στα 2700 € για όλη της διάρκεια των σπουδών, τόσο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης όσο και για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Ο Κανονισμός Σπουδών προβλέπει ευρύ φάσμα μειώσεων των διδάκτρων για ακαδημαϊκούς ή/και οικονομικούς λόγους. Σύμφωνα με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, τα δίδακτρα μπορεί να μειωθούν ώστε να φτάσουν το χαμηλότερο ποσό των 1500 € για όλη τη διάρκεια των σπουδών. Οι εξής κατηγορίες φοιτητών μπορούν να επωφεληθούν από τις ισχύουσες μειώσεις:

  • Απόφοιτοι του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ή απόφοιτοι τμημάτων ιδιαιτέρως συναφών προς το αντικείμενο της Ρομποτικής (Μείωση 25%)
  • Φοιτητές με μειωμένο ατομικό εισόδημα

(Βλέπε αναλυτικά και σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής).