ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν ήδη υποβάλει διαδικτυακά την αίτηση εγγραφής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, να υποβάλλουν τους φακέλους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος. Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, όμως επειδή υπάρχει σημαντικός αριθμός αιτήσεων, η έγκαιρη υποβολή των φακέλων θα διευκολύνει την αξιολόγηση τους και θα δώσει τη δυνατότητα να προσφερθούν θέσεις το συντομότερο δυνατό.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα συνεχίσει να δέχεται διαδικτυακές αιτήσεις μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 • έντυπη αίτηση
 • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εάν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
 • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος
 • δύο συστατικές επιστολές
 • αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας
 • βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (εάν έχει εκπονηθεί), όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και ο επιβλέπων
 • αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (εάν έχει εκπονηθεί. Μπορεί να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή pdf)
 • επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 • αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 • αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν)

Αν ο υποψήφιος επιθυμεί να διεκδικήσει μείωση διδάκτρων για οικονομικούς λόγους, οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, όπου αναγράφεται το ατομικό ακαθάριστο εισόδημα. Αν δεν διαθέτει ατομικό εισόδημα, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, όπου θα βεβαιώνει ότι δεν διαθέτει ατομικό εισόδημα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά και με το ταχυδρομείο, στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

(Για το Μεταπτυχιακό Ρομποτικής)

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τέρμα Μαγνησίας,

62124 Σέρρες