Αναβολή διάλεξης του μαθήματος “Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών” της 8/5/2019

Η διάλεξη του μαθήματος “Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών” της 8/5/2019 αναβάλλεται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε
συνέδριο. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την εβδομάδα που προορίζεται για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του
εξαμήνου.