ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να καταθέσουν τους φακέλους τους για να πάρουν μέρος στη διαδικασία επιλογής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική. Η τελική προθεσμία για την κατάθεση των φακέλων είναι η Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

* έντυπη αίτηση
* αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
* αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εάν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
* πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος
* δύο συστατικές επιστολές
*αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας
*αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί)
*επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
*αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
*αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν)

Αν ο υποψήφιος επιθυμεί να διεκδικήσει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για οικονομικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, όπου αναγράφεται το ατομικό ακαθάριστο εισόδημα. Αν δεν διαθέτει ατομικό εισόδημα, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, όπου θα βεβαιώνει ότι δεν διαθέτει ατομικό εισόδημα. Επίσης, οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, όπου αναγράφεται το οικογενειακό εισόδημα.
Για πληροφορίες σχετικά με τα τέλη φοίτησης και τις απαλλαγές, ο υποψήφιος φοιτητής μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Τμήματος, στην κατηγορία «Υποψήφιοι Φοιτητές».

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ στη Ρομποτική

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής