ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΚΥΚΛΟΣ 2019-2020)

Οι φοιτητές που έγιναν δεκτοί στον Κύκλο 2019-2020 του ΠΜΣ Ρομποτικής, θα πρέπει να προβούν στην εγγραφή τους στο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, καλούνται να παραδώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, τα παρακάτω έγγραφα:
Α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Β. Μία φωτογραφία ταυτότητας/διαβατηρίου
Γ. Το επισυναπτόμενο Έντυπο 7 (Δήλωση Ατομικών Στοιχείων), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
Τα παραπάνω, μπορούν να τα προσκομίσουν προσωπικά κατά τις ώρες γραφείου της Γραμματείας (08:00-15:00) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,
«Για το ΠΜΣ Ρομποτικής»
Κτίριο Διοίκησης
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,
Τέρμα Μαγνησίας,
62124 Σέρρες
Προθεσμία για την παραπάνω διαδικασία εγγραφής είναι η Τετάρτη 9-10-2019.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής