ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ – ΚΥΚΛΟΣ 2019-2020

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, ενέκρινε τον πίνακα των επιτυχόντων στο πρόγραμμα, με βάση της εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής, που επισυνάπτεται εδώ .
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής