Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 3ο Εξάμηνο

Διδασκαλίας:

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:

Διδακτικές Μονάδες: 30

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατεύθυνση:

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 3ο Εξάμηνο

Διδακτικές Μονάδες: 30

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Ο κάθε φοιτητής πλήρους/μερικής φοίτησης του προγράμματος εκπονεί Διπλωματική Εργασία. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται μετά το πέρας της διδασκαλίας των μαθημάτων (κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου σπουδών για τους φοιτητές του προγράμματος πλήρους φοίτησης και του Ε’ εξαμήνου σπουδών για τους φοιτητές του προγράμματος μερικής φοίτησης). Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες διενεργούνται ατομικά. Οι προδιαγραφές της αναφέρονται στον Οδηγό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.

Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών υποβάλλονται από τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. και εγκρίνονται από τη Σ.Ε. Η έγκριση ενός θέματος για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα αναμενόμενα οφέλη και τυχόν στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. Ο κατάλογος των θεμάτων επικυρώνεται από το Διευθυντή του ΠΜΣ. Τα θέματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού και οι φοιτητές δηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής. Η Σ.Ε. φροντίζει ώστε κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής να αναλάβει ένα θέμα διπλωματικής εργασίας, με βάση τις δηλώσεις ενδιαφέροντος. Επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας ορίζεται ο εισηγητής του θέματος. Με εισήγηση της Σ.Ε. μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες της διπλωματικής εργασίας άλλα μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν συνάφεια με το θέμα της διπλωματικής εργασίας.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συναντάται συχνά με τον επιβλέποντα Καθηγητή, ώστε να τον ενημερώνει και να τον συμβουλεύεται. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να τηρεί «Βιβλίο Εργασίας», όπου θα καταγράφει λεπτομερή τεκμηρίωση για την εξέλιξη της εργασίας, καθώς και τις οδηγίες του επιβλέποντα Καθηγητή.

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. τριμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων Καθηγητής μαζί με δύο άλλα μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι απαραίτητα κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία της εργασίας και τα συμπεράσματα της μελέτης. Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή αξιολογεί την εργασία σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Οδηγό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών. Κάθε μέλος αξιολογεί ξεχωριστά την εν λόγω εργασία και στο τέλος υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των τριών μελών.

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας, και εφόσον έχουν αποδεδειγμένη δυσκολία στην ολοκλήρωση της εργασίας τους, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν για αλλαγή του θέματος ή του επιβλέποντα καθηγητή. Η αλλαγή θέματος ή επιβλέποντα καθηγητή εξετάζεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή και η Σ.Ε. λαμβάνει απόφαση κατά περίπτωση. Σε περίπτωση έγκρισης αλλαγής θέματος ή επιβλέποντα καθηγητή, ο φοιτητής υποχρεώνεται να καταβάλλει το τέλος εγγραφής ενός επιπλέον εξαμήνου σπουδών.

Οδηγός εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Βιβλιογραφία: