Ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής τελών φοίτησης, για τους εγγραφέντες στο ΠΜΣ Ρομποτικής, για το έτος 2019-2020

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής τελών φοίτησης, για τους εγγραφέντες στο ΠΜΣ Ρομποτικής για το 2019-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και την Υπουργική απόφαση 102787/Ζ1/26-6-2019 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθμ. 2743/τ.Β’/3-7-2019 και αφορά ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Βρείτε την αίτηση εδώ.

Περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών 7/10/2019 έως και 15/10/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΚΥΚΛΟΣ 2019-2020)

Οι φοιτητές που έγιναν δεκτοί στον Κύκλο 2019-2020 του ΠΜΣ Ρομποτικής, θα πρέπει να προβούν στην εγγραφή τους στο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, καλούνται να παραδώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, τα παρακάτω έγγραφα:
Α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Β. Μία φωτογραφία ταυτότητας/διαβατηρίου
Γ. Το επισυναπτόμενο Έντυπο 7 (Δήλωση Ατομικών Στοιχείων), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
Τα παραπάνω, μπορούν να τα προσκομίσουν προσωπικά κατά τις ώρες γραφείου της Γραμματείας (08:00-15:00) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,
«Για το ΠΜΣ Ρομποτικής»
Κτίριο Διοίκησης
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,
Τέρμα Μαγνησίας,
62124 Σέρρες
Προθεσμία για την παραπάνω διαδικασία εγγραφής είναι η Τετάρτη 9-10-2019.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ – ΚΥΚΛΟΣ 2019-2020

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, ενέκρινε τον πίνακα των επιτυχόντων στο πρόγραμμα, με βάση της εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής, που επισυνάπτεται εδώ .
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 2019-2020 ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

 Μετά την εξέταση των υποψηφιοτήτων για τον νέο Κύκλο του ΠΜΣ Ρομποτικής, ο αρχικός πίνακας των επιτυχόντων διαμορφώνεται όπως φαίνεται στο σύνδεσμο. Σημειώνεται ότι η έγκριση του πίνακα από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος θα γίνει εντός του προσεχούς δεκαημέρου, οπότε και θα ανακοινωθούν οι διαδικασίες για την εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ. Μέχρι τότε, οι επιτυχόντες φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν για οποιοδήποτε ερώτημά τους με τον Διευθυντή του ΠΜΣ κ. Ιωάννη Καλόμοιρο, στο email: ikalom@teicm.gr ή στο τηλέφωνο 6973218488.

Eξετάσεις του Σεπτεμβρίου

Η συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού αποφάσισε να διεξάγει τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις 30 Σεπ στις 18:00.

Όποιος φοιτητής δεν έχει επικοινωνήσει με τους καθηγητές σχετικά με το τρόπο και την φύση της εξέτασης, να επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές που έχουν εκκρεμότητα με τα μαθήματα, δεν μπορούν να πάρουν θέματα διπλωματικής εργασίας.

Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει, η συντονιστική επιτροπή  αποφασίζει να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν και με ηλεκτρονικά μέσα μέχρι την Τρίτη τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση Κατάθεσης Δικαιολογητικών για το ΠΜΣ στη Ρομποτική, Κύκλος 2019-2020.

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες, να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφούς ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Δεκτοί γίνονται επίσης και όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης συναφούς ειδικότητας, ακόμη κι εάν το βασικό τους πτυχίο δεν είναι συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο της Ρομποτικής. Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, αναφέρονται ως συναφείς ειδικότητες οι ακόλουθες: Μηχανικοί ειδικοτήτων Πληροφορικής, Υπολογιστών, Δικτύων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Αυτοματιστών, Μηχανολόγων και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι τα εξής:

  • έντυπη αίτηση
  • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εάν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
  • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος
  • δύο συστατικές επιστολές
  • αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας
  • αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (εφόσον έχει εκπονηθεί)
  • επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
  • αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
  • αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).

Τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ή να αποσταλούν στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

(ΠΜΣ Ρομποτικής)

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τέρμα Μαγνησίας

62124 Σέρρες

Η προθεσμία για την κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 20-9-2019.

H αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΠΜΣ, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (robotics.teicm.gr).

Το Πρόγραμμα δέχεται φοιτητές πλήρους φοίτησης καθώς και φοιτητές μερικής φοίτησης και λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα 2400 €, ενώ ισχύουν όλες οι απαλλαγές που προβλέπονται από το Ν. 4485/2017. Τα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους μετά το πέρας της διαδικασίας κατάταξης (βλέπε σχετικά την Υπουργική Απόφαση 3387/2018).

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 23210-49341 ή στο email: robotics@teicm.gr, καθώς επίσης μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΠΜΣ robotics.teicm.gr.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής

 

Ιωάννης Καλόμοιρος,

Καθηγητής

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΥΚΛΟ 2018-2019 ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική αποφάσισε να αντιστοιχίσει τα θέματα Διπλωματικών Εργασιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, που κάνανε σχετική αίτηση, σύμφωνα με το έγγραφο στο link.
Η αντιστοίχιση γίνεται με τους αριθμούς μητρώου, για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Φοιτητές που έχουν εκκρεμότητες παρακαλούνται να προβούν στη διευθέτησή τους, ώστε η ανάθεση να περαστεί στην ηλεκτρονική Γραμματεία.
Κάθε φοιτητής που αναλαμβάνει θέμα διπλωματικής εργασίας οφείλει να επικοινωνήσει με τον επιβλέποντα καθηγητή για να λάβει οδηγίες, αφού πρώτα ενημερωθεί για το θέμα του όσο είναι δυνατό, μελετώντας την περίληψη που ανακοινώθηκε και τη σχετική βιβλιογραφία που τη συνοδεύει.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

Η φοιτητική ομάδα HERMES Team οριστικοποίησε την συμμετοχή της στον παγκόσμιο διαγωνισμό CYBATHLON 2020

Η φοιτητική ομάδα «HERMES Team» από την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 οριστικοποίησε την συμμετοχή της στον παγκόσμιο διαγωνισμό «CYBATHLON 2020»,εκπροσωπώντας την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος(Σέρρες), το Φοιτητικό Παράρτημα IEEE του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος), το Φοιτητικό Τμήμα Ρομποτικής και Αυτοματισμού IEEE του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας (λόγω συνέργειας, Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Σερρών) και το Ελληνικό Τμήμα IEEE (IEEE Greece Section).

Η «HERMES Team» συστάθηκε το 2018 από φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης και είναι η πρώτη φοιτητική ομάδα στην Ελλάδα που κατασκευάζει εξωσκελετό για τον διαγωνισμό «CYBATHLON 2020».

Η πληρωμή του αντίτιμου συμμετοχής της ομάδας έγινε με την ευγενική υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέσω χορηγιών από ιδιωτικούς φορείς.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν μέσα από την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και τεχνολογίας. Πρόκειται για αγώνες ταχύτητας, αλλά και δεξιοτήτων, μεταξύ αθλητών με κινητικές δυσκολίες, οι οποίοι επιστρατεύοντας τη βοήθεια βιονικών τεχνητών μελώνρομποτικών εξωσκελετώντεχνολογιών Διασύνδεσης Εγκεφάλου με Υπολογιστικά Συστήματα (BCI – Brain-computer Interfaces) αλλά και αναπηρικά αμαξίδια υψηλής τεχνολογίας, θα διαγωνιστούν μεταξύ τους σε μια εντυπωσιακή αθλητική διοργάνωση.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω Link

ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης θεμάτων από τους καθηγητές και η έγκρισή τους από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Ρομποτικής.
Καλούνται οι φοιτητές που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις για ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στο link, ώστε να γίνει η ανάθεση των θεμάτων από τη Συντονιστική Επιτροπή.
Τελευταία προθεσμία για τη δήλωση προτίμησης είναι η 5η Ιουλίου 2019. Διευκρινίζεται ότι θέματα που δηλώνονται με την ίδια προτίμηση από φοιτητές θα ανατίθενται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.
Οι φοιτητές που δεν εκπληρώνουν προς το παρόν τις προϋποθέσεις ανάληψης θέματος θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αναλάβουν θέμα τον Σεπτέμβριο.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής