Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

Το Τμήμα με την αριθμ 400/16-02-2004  απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του αποφάσισε την εφαρμογή της λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Συμβούλου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τον τρόπο μετάγγισης της γνώσης, την σημασία των θεωρητικών, των εργαστηριακών και των φροντιστηριακών μαθημάτων και τον τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης.
 • Την επεξήγηση του προγράμματος σπουδών, του περιεχομένου των μαθημάτων, των κατευθύνσεων ειδίκευσης και των επαγγελματικών. Προοπτικών.
 • Την διευκρίνιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σπουδαστή όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό σπουδών και το κανονισμό λειτουργίας του ιδρύματος.
 • Την διευκρίνιση διαδικασιών που άπτονται των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος ώστε να διευκολύνεται η εξερεύνηση του.
 • Κάθε Ε.Σ. θα έχει την φροντίδα 15-20 σπουδαστών και θα συναντάται μαζί τους προκαθορισμένες ώρες της εβδομάδας.
 • Οι Ε.Σ. θα συγκροτήσουν σώμα που θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει για κοινούς τρόπους λύσης στα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι  σπουδαστές.
 • Οι Ε. Σ. θα δέχονται τους Σπουδαστές σε προκαθορισμένη ώρα, η οποία θα αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ο Εκπαιδευτικός Σύμβουλος κάθε σπουδαστή ορίζεται και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά τις εγγραφές των νέων σπουδαστών.

Χρήσιμα έντυπα και αιτήσεις

Έντυπα αιτήσεων για σπουδαστές/στριες του Τμήματος
 • Αίτηση για πιστοποιητικό στρατολογίας, καταβολής φοιτητικού επιδόματος κ.τ.λ
 • Αίτηση για 2ωρη απασχόληση
 • Αίτηση για κατοχύρωση μαθήματος
 • Αίτηση για ορκομωσία
Έντυπα αιτήσεων για το διδακτικό προσωπικό
Αίτηση για κατατακτήτριες
 
Αίτηση μεταγραφής
 
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 (doc) (pdf)