ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 2019-2020 ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

 Μετά την εξέταση των υποψηφιοτήτων για τον νέο Κύκλο του ΠΜΣ Ρομποτικής, ο αρχικός πίνακας των επιτυχόντων διαμορφώνεται όπως φαίνεται στο σύνδεσμο. Σημειώνεται ότι η έγκριση του πίνακα από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος θα γίνει εντός του προσεχούς δεκαημέρου, οπότε και θα ανακοινωθούν οι διαδικασίες για την εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ. Μέχρι τότε, οι επιτυχόντες φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν για οποιοδήποτε ερώτημά τους με τον Διευθυντή του ΠΜΣ κ. Ιωάννη Καλόμοιρο, στο email: ikalom@teicm.gr ή στο τηλέφωνο 6973218488.

Eξετάσεις του Σεπτεμβρίου

Η συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού αποφάσισε να διεξάγει τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις 30 Σεπ στις 18:00.

Όποιος φοιτητής δεν έχει επικοινωνήσει με τους καθηγητές σχετικά με το τρόπο και την φύση της εξέτασης, να επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές που έχουν εκκρεμότητα με τα μαθήματα, δεν μπορούν να πάρουν θέματα διπλωματικής εργασίας.

Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει, η συντονιστική επιτροπή  αποφασίζει να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν και με ηλεκτρονικά μέσα μέχρι την Τρίτη τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση Κατάθεσης Δικαιολογητικών για το ΠΜΣ στη Ρομποτική, Κύκλος 2019-2020.

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες, να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφούς ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Δεκτοί γίνονται επίσης και όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης συναφούς ειδικότητας, ακόμη κι εάν το βασικό τους πτυχίο δεν είναι συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο της Ρομποτικής. Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, αναφέρονται ως συναφείς ειδικότητες οι ακόλουθες: Μηχανικοί ειδικοτήτων Πληροφορικής, Υπολογιστών, Δικτύων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Αυτοματιστών, Μηχανολόγων και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι τα εξής:

  • έντυπη αίτηση
  • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εάν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
  • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος
  • δύο συστατικές επιστολές
  • αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας
  • αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (εφόσον έχει εκπονηθεί)
  • επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
  • αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
  • αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).

Τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ή να αποσταλούν στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

(ΠΜΣ Ρομποτικής)

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τέρμα Μαγνησίας

62124 Σέρρες

Η προθεσμία για την κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 20-9-2019.

H αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΠΜΣ, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (robotics.teicm.gr).

Το Πρόγραμμα δέχεται φοιτητές πλήρους φοίτησης καθώς και φοιτητές μερικής φοίτησης και λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα 2400 €, ενώ ισχύουν όλες οι απαλλαγές που προβλέπονται από το Ν. 4485/2017. Τα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους μετά το πέρας της διαδικασίας κατάταξης (βλέπε σχετικά την Υπουργική Απόφαση 3387/2018).

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 23210-49341 ή στο email: robotics@teicm.gr, καθώς επίσης μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΠΜΣ robotics.teicm.gr.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής

 

Ιωάννης Καλόμοιρος,

Καθηγητής

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΥΚΛΟ 2018-2019 ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική αποφάσισε να αντιστοιχίσει τα θέματα Διπλωματικών Εργασιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, που κάνανε σχετική αίτηση, σύμφωνα με το έγγραφο στο link.
Η αντιστοίχιση γίνεται με τους αριθμούς μητρώου, για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Φοιτητές που έχουν εκκρεμότητες παρακαλούνται να προβούν στη διευθέτησή τους, ώστε η ανάθεση να περαστεί στην ηλεκτρονική Γραμματεία.
Κάθε φοιτητής που αναλαμβάνει θέμα διπλωματικής εργασίας οφείλει να επικοινωνήσει με τον επιβλέποντα καθηγητή για να λάβει οδηγίες, αφού πρώτα ενημερωθεί για το θέμα του όσο είναι δυνατό, μελετώντας την περίληψη που ανακοινώθηκε και τη σχετική βιβλιογραφία που τη συνοδεύει.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

Η φοιτητική ομάδα HERMES Team οριστικοποίησε την συμμετοχή της στον παγκόσμιο διαγωνισμό CYBATHLON 2020

Η φοιτητική ομάδα «HERMES Team» από την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 οριστικοποίησε την συμμετοχή της στον παγκόσμιο διαγωνισμό «CYBATHLON 2020»,εκπροσωπώντας την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος(Σέρρες), το Φοιτητικό Παράρτημα IEEE του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος), το Φοιτητικό Τμήμα Ρομποτικής και Αυτοματισμού IEEE του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας (λόγω συνέργειας, Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Σερρών) και το Ελληνικό Τμήμα IEEE (IEEE Greece Section).

Η «HERMES Team» συστάθηκε το 2018 από φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης και είναι η πρώτη φοιτητική ομάδα στην Ελλάδα που κατασκευάζει εξωσκελετό για τον διαγωνισμό «CYBATHLON 2020».

Η πληρωμή του αντίτιμου συμμετοχής της ομάδας έγινε με την ευγενική υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέσω χορηγιών από ιδιωτικούς φορείς.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν μέσα από την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και τεχνολογίας. Πρόκειται για αγώνες ταχύτητας, αλλά και δεξιοτήτων, μεταξύ αθλητών με κινητικές δυσκολίες, οι οποίοι επιστρατεύοντας τη βοήθεια βιονικών τεχνητών μελώνρομποτικών εξωσκελετώντεχνολογιών Διασύνδεσης Εγκεφάλου με Υπολογιστικά Συστήματα (BCI – Brain-computer Interfaces) αλλά και αναπηρικά αμαξίδια υψηλής τεχνολογίας, θα διαγωνιστούν μεταξύ τους σε μια εντυπωσιακή αθλητική διοργάνωση.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω Link

ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης θεμάτων από τους καθηγητές και η έγκρισή τους από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Ρομποτικής.
Καλούνται οι φοιτητές που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις για ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στο link, ώστε να γίνει η ανάθεση των θεμάτων από τη Συντονιστική Επιτροπή.
Τελευταία προθεσμία για τη δήλωση προτίμησης είναι η 5η Ιουλίου 2019. Διευκρινίζεται ότι θέματα που δηλώνονται με την ίδια προτίμηση από φοιτητές θα ανατίθενται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.
Οι φοιτητές που δεν εκπληρώνουν προς το παρόν τις προϋποθέσεις ανάληψης θέματος θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αναλάβουν θέμα τον Σεπτέμβριο.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σε απάντηση ερωτημάτων που λαμβάνουμε από φοιτητές, γίνονται γνωστά τα εξής, που απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ Ρομποτικής (δείτε ιστοσελίδα):
1. Άλλες παρατάσεις για τις τρέχουσες υποχρεώσεις του εαρινού εξαμήνου δεν μπορούν πλέον να δοθούν, καθώς τελείωσε η εξεταστική περίοδος και πρέπει να ανακοινωθούν βαθμοί, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
2. Για να προχωρήσουν οι διαδικασίες πρέπει να τακτοποιηθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις, αλλιώς δεν υπάρχει πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης βαθμολογίας.
3. Μέσα στην επόμενη βδομάδα οι βαθμοί των φοιτητών  θα είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική Γραμματεία. Αν σε κάποιο μάθημα ο βαθμός δεν είναι προβιβάσιμος, ο φοιτητής εξετάζεται το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον κανονισμό.
4. Στα μαθήματα που ο φοιτητής δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό θα πρέπει να συνεννοηθεί με τον υπεύθυνο καθηγητή, ώστε να καθοριστεί η διαδικασία εξέτασής του τον Σεπτέμβριο. Στο Ρ201 και στο Ρ203 υπεύθυνος είναι ο κ. Καλόμοιρος, στο Ρ202 ο κ. Καζαρλής και στο Ρ204 ο κ. Νικολαΐδης.
5. Για να αναλάβει ο φοιτητής θέμα διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις των δύο πρώτων εξαμήνων, όσον αφορά τα μαθήματα. Άρα, για κάποιον που χρωστά μαθήματα, η ανάληψη θέματος θα γίνει όταν ο φοιτητής θα έχει τελειώσει με όλες τις εξετάσεις/εργασίες.
6. Το παραπάνω ισχύει και για κάποιον που έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Δηλαδή, ένας φοιτητής μπορεί να αναλάβει θέμα Διπλωματικής Εργασίας μόνον εφόσον δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ της Ρομποτικής ο κατάλογος των θεμάτων των Διπλωματικών Εργασιών που πρόκειται να ανατεθούν. Για περιλήψεις των θεμάτων οι φοιτητές μπορούν να κοιτάξουν στα ακόλουθα link – 1 2 3 4 5.
Σε κάθε θέμα Διπλωματικής Εργασίας αναφέρεται ο επιβλέπων καθηγητής.
Η διαδικασία ανάθεσης θεμάτων έχει ως εξής:
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις παρακολούθησης του Α και Β εξαμήνου σπουδών πρέπει να μεταβεί στη φόρμα Google που θα βρίσκεται στον σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί και να επιλέξει με σειρά προτεραιότητας πέντε θέματα Διπλωματικής Εργασίας. Η επιλογή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι  την αποκλειστική προθεσμία 5-7-2019.
Στη συνέχεια, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ θα αποφασίσει για τις αναθέσεις και θα ενημερώσει τους φοιτητές.
Σε περίπτωση που εμφανιστούν διενέξεις στην επιλογή θεμάτων, θα επιλυθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ της Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος
Καθηγητής

Συμμετοχή του μεταπτυχιακού στη RoboCon2019

Το μεταπτυχιακό στη Ρομποτική θα συμμετέχει στην πρώτη διοργάνωση του RoboCon που θα λάβει χώρα στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στις 16/06/2019 στη Θεσσαλονίκη. 

Το πρώτο RoboCon, αποσκοπεί στην διαμόρφωση μίας συμμετοχικής πλατφόρμας ενός ευρέως φάσματος φορέων, επιχειρηματιών, ατόμων, επιστημόνων και ομάδων που δραστηριοποιούνται στις βιομηχανίες τεχνολογίας, ως ευκαιρία ανάπτυξης, έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής νέων προτάσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής ιδεών σχετικά με τη Ρομποτική και τις εφαρμογές της.