Αλλάξετε τη φωτογραφία εξωφύλλου σας
Αλλάξετε τη φωτογραφία εξωφύλλου σας
Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε

Αυτός ο χρήστης δεν έχει προσθέσει όλες τις πληροφορίες στο προφίλ τους ακόμα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του και το συγγραφικό του έργο εκτείνονται στα πεδία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ηλεκτρονικών ισχύος και της εφαρμογής μαθηματικών και προγραμματιστικών αλγορίθμων στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών σε έγκριτα διενθνή περιοδικά, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των καλυτέρων στον κόσμο, όπως για παράδειγμα «IEEE Transactions on Power Electronics, Impact factor 7,151”, «IEEE Transactions on Power Systems, Impact factor 5,68”, «IEEE Transactions on Industrial Electronics, Impact factor 7,168”, «Solar Energy, Impact factor 4,018” and «Renewable Energy, Impact factor 4,357”, καθώς επίσης και σε Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια. Η αναγνώριση της έρευνάς του αποδεικνύεται από τις 700 ετεροαναφορές στο επιστημονικό του έργο και το διεθνή συντελεστή Scopus h-index που είναι 13. Οι διευθύνσεις στο διαδίκτυο, όπου μπορεί κανείς να δεί μέρος των επιστημονικών εργασιών του και το Scopus h-index του είναι: https://scholar.google.gr/citations?user=HPocOMgAAAAJ&hl=el https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603360420